Název projektu: Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011489

IROP CZ RO B C RGB

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. V rámci projektu bude zakoupeno vybavení pro odstraňování důsledků nadprůměrných srážek a masivních námraz (souprava pro odstraňování spadlých stromů) a vybavení pro odstraňování následků extrémního sucha (elektrocentrála a cisterna na pitnou vodu s podvozkem).

Termín realizace: 04/2019 – 03/2020

Celkové způsobilé výdaje: 2 552 320,00 Kč, dotace EFRR 2 424 704,00 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vzniknuvších v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a extrémního sucha, které mají dopad na bezpečí a život obyvatel a návštěvníků exponovaného území.

Projekt přispěje k naplňování specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, 69. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD tím, že bude pořízena specializovaná technika určená pro výkon činností spojených s nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami a extrémním suchem, a to zakoupením soupravy pro odstraňování spadlých stromů a vybavení pro odstraňování následků extrémního sucha, které posílí vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Aktuality Regional Development Agency: https://www.rda-rk.cz/clanky-9274.html

FOTO hasiči OZ

Ocenění