Jak se tu dřív žilo, reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000917

 

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturně-historického bohatství v obci Orlické Záhoří. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením unikátního Muzea školní výuky minulého století a vydáním publikace historických fotografií společně s propagací na českém i polském území.

 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky turistických atraktivit a zvýšení návštěvnosti příhraniční oblasti bývalých Sudet využití kulturního dědictví, které bylo ovlivněno společnou historií. Realizací plánovaných aktivit projektu dojde k rozšíření nabídky cestovního ruchu, což bude mít za následek zvýšení počtu návštěvníků v česko-polském příhraničí, což se projeví udržením stávajících a vznikem nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu a na něj navázaných ekonomických činností. Naplnění cíle podpoří rovněž společná propagační opatření. Novými investicemi dojde k zatraktivnění regionu a synergickým efektem se zároveň zlepší využití a zpřístupnění již existujících přírodních a kulturních hodnot oblasti.

 

Termín realizace: 7/2017 – 5/2018

 

Schválený rozpočet: 5 335 EUR, z toho EFRR 4534,57 EUR

imageresize1

imageresize2